SQL Injection, Cách Tấn Công, Phòng Chống

SQL injection là một kỹ thuật chèn vào những đoạn mã SQL bất hợp pháp cho phép khai thác một lỗ hổng bảo mật tồn tại trong cơ sở dữ liệu của một ứng dụng. Từ đó toàn quyền trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng, thậm chí là server mà ứng dụng đó đang chạy.

Advertisements