Beginer Objective-c keys

key gợi nhớ mã lệnh trong objective-c ( phục vụ mục đích cá nhân 😀 ) Macros: lệnh đơn độc #import <Foundation/Foundation.h> #define PI 3.14159 #define RAD_TO_DEG(radians) (radians * (180.0 / PI)) Typedef: tạo 1 cấu trúc mới hoặc tái tạo cấu trúc cũ typedef unsigned char ColorComponent; ColorComponent red = 255; NSLog(@" %hhu”,red); Struct: … Đọc tiếp Beginer Objective-c keys

Advertisements